skip to Main Content
Oulun Kaupunki Kutsuu Yritykset Yhteiskehittämään Varhaiskasvatuksen Hyvinvointi -teemaan

HAKU ON PÄÄTTYNYT.

Oulu kaupunki haastaa yrityksiä yhteiskehittäminen ratkaisuja Hyvinvointipäiväkoti- toimintamallin toteutukseen ja seurantaan

Kokeilujen toteutusaika: Lokakuu 2019- joulukuu 2019.

Miten haen mukaan?

Yritys voi hakea kokeiluun mukaan esittämällä oman ratkaisunsa sähköisen lomakkeen kautta 4.10.2019 klo 16 mennessä: http://bit.ly/2koaTQz

Kyseessä on haasteteemallinen kokeilu, josta ei makseta yritykselle rahallista korvausta, mutta yhteiskehittämisprossin aikana yrityksellä on väylä kehittää omaa ratkaisuaan kaupungin päiväkodeissa tukenaan Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen henkilöstö. Arvokkaiden käyttäjäkokemusten lisäksi yritys saa kokeilusta referenssin.

Taustaa: 

Varhaiskasvatuslain (580/2015) mukaisesti kuulluksi tuleminen ja osallisuus omaan elämäänsä vaikuttavissa asioissa ovat lapsen oikeuksia ja lasten osallisuuden edistäminen on yksi tärkeimmistä pedagogisista painopisteistä varhaiskasvatuksessa, niin myös Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin mukaisesti. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on auttaa lasta luomaan käsitystä omasta itsestään ja vahvuuksistaan ja arvostamaan näitä myös muissa ihmisissä. Lapsen hyvinvoinnin lähtökohtana on sujuva arki. Se rakentuu lapsen henkilökohtaisen kokemuksen kautta.

Hyvinvoinnin perusedellytyksiä ovat

 • lapsen onnistumisen kokemukset
 • hyväksytyksi ja kuulluksi tuleminen
 • myönteisen palautteen saaminen
 • turvallisuuden tunteen kokeminen

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet velvoittaa selvittämään ja huomioimaan lasten tarpeita, toiveita ja mielipiteitä osana toiminnan suunnittelua, toteuttamista ja arviointia. Varhaiskasvatuksen henkilöstön vastuulle jää lasten kuulemiseen sopivien menetelmien etsiminen. Myös huoltajille tulee järjestää monipuolisia mahdollisuuksia osallistua varhaiskasvatuksen toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Vasun linjauksia voidaan toteuttaa Hyvinvointipäiväkoti -toimintamallin avulla.

Hyvinvointipäiväkoti -toimintamallin mukaisesti päiväkodeissa toteteutetaan esimerkiksi arviointi, jonka tavoitteena on tuottaa kokemuksellista tietoa lasten hyvinvoinnin edistämiseksi päiväkodissa. Arviointiin osallistuvat päiväkodin ryhmän lapset, kasvatushenkilöstö, vanhemmat ja muut huoltajat. Lasten kysely toteutetaan päiväkotipäivän aikana. Arvioinnin tuloksiin syvennytään yhdessä lasten sekä kasvatushenkilöstön, että huoltajien kanssa. Tavoitteena on löytää konkreettisia arjen keinoja edistää päiväkodissa lasten hyvinvointia. Lapsia kuuntelemalla saamme arvokasta tietoa lapsista itsestään ja samalla päiväkotiarkeen avautuu näkökulmia, jotka muuten jäisivät ehkä kokonaan huomiotta. Lapsille itselleen kuulluksi tuleminen merkitsee kokemusta siitä, että hän on arvokas, tärkeä ja hyväksytty. Tämä puolestaan vaikuttaa ratkaisevasti lasten hyvinvointiin.

Mihin haetaan ratkaisua?

Hyvinvointipäiväkotimallin toteuttaminen luo omat haasteensa päiväkodin henkilöstölle. Lasten kokemuksellisen hyvinvointitiedon kerääminen, kirjaaminen ja huoltajien tiedottaminen/kuuleminen on tällä hetkellä työlästä. Haasteessa haetaan ratkaisuja, joissa hyvinvointimallin mukainen lasten kuuleminen ja tiedon kerääminen tehdään lapsiystävällisin menetelmin ja jossa tiedon hyödyntäminen, mallin toteuttaminen sekä kehittäminen olisi mahdollista. Nopeiden kokeilujen kohderyhminä toimii Oulun kaupungin Hyvinvointimallia toteuttavia esiopetusryhmiä.

 • Millä ratkaisuilla lasten hyvinvointitietoa voitaisiin kerätä lapsiystävällisesti?
 • Millä ratkaisulla huoltajat voisivat nähdä ja seurata lapsensa oman kokemuksensa arvioinnin? Voisivatko he tämän ratkaisun avulla osallistua myös toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin?
 • Miten päiväkodin henkilöstön olisi helppoa nähdä lapsen ja lapsiryhmän arvioinnit kokemuksistaan selkeinä malleina ja täten kehittää ryhmän toimintaa ja hyvinvointimallin mukaisia lapsen hyvinvoinnin perusedellytyksiä?

Arviointikriteerit: 

Arviointiraati vertailee määräajassa saapuneet ehdotukset alla olevien kriteerien perusteella. Arvioinnissa on 5 valintakriteeriä, jotka arvioidaan asteikolla 0-5. Mukaan valitaan 0-3 yritystä.

 1. Esitetyn ratkaisun vastaavuus haasteen tavoitteisiin
  • Yrityksen yhteiskehittämisen kohde (tuote tai palvelu) vastaa haasteen tavoitteisiin
 2. Tuote sopii varhaiskasvatukseen tai sitä on tarkoitus räätälöidä varhaiskasvatukseen sopivaksi
  • Tuotteen tai palvelun suunnittelussa on huomioitu pedagoginen näkökulma tai tuote/palvelu tukee varhaiskasvatussuunnitelman ja Hyvinvointipäiväkoti -mallin toteuttamista
 3. Yrityksen sitoutuminen, motivaatio ja kyvykkyys yhteiskehittämiseen
  • Yritys on valmis yhteiskehittämään tuotetta
  • Yritys osoittaa yhteiskehittämisen tarpeellisuuden tuotteelle tai palvelulle
  • Yritys osoittaa olevansa valmis muuttamaan/korjaamaan tuotettaan tai palveluaan kokeilun aikana ja myöhemmin kokeilusta saadun opin ja tiedon perusteella
 4. Skaalautuvuus
  • Kehitettävällä ratkaisulla on potentiaalia skaalautua laajempaan käyttöön

Tietosuoja:  

Huomioithan kokeilutarjouksessasi tietosuojalainsäädäntöä ja Oulun kaupungin henkilötietojen käsittelyä koskevat ehdot. www.ouka.fi/tietosuoja

Lisätiedot: 

Projektipäällikkö Tuija Huotari, tuija.huotari@ouka.fi, 6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanke, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut

Back To Top