skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Helsingin nopeat kokeilut

Mitä nopeat kokeilut tarkoittaa?

Nopeat kokeilut on yrityksille suunnattu tarvelähtöinen, fasilitoitu tuotekehityskokonaisuus Helsingin kaupungin kouluissa. Sen kesto on korkeintaan neljä kuukautta. Juridisesti jokainen nopea kokeilu on kokeiluhankinta, josta laaditaan oma sopimus.

Nopean kokeilun perustana on koulujen yritysten tarve eli tuotteiden kehittäminen yhdesäs loppukäyttäjien kanssa. Nopeat kokeilut rakentuvat markkinakysynnän varaan eli kokeilun käynnistää haaste palvelun loppukäyttäjiltä. Haaste muotoillaan opettajien ja oppilaiden kanssa. Näin haaste on signaali yrityksille kouluissa tarvittavista ratkaisuista ja kohdatuista haasteista. Yritysten ja koulujen väliltä on puuttunut tällainen tiedon silta – ei ainoastaan Suomesta, vaan myös globaalisti.

Nopeaan kokeiluun valitaan yritykset, joiden tarjoukset vastaavat parhaiten haasteeseen ja jonka tuotteita tai liiketoimintaa nopea kokeilu vie parhaiten eteenpäin. Valinnassa ovat mukana opettajat ja oppilaat Helsingin kaupungin peruskouluista ja lukioista. Viime kädessä tuotteen ottaminen kehitettäväksi on heidän päätöksensä.

Kokeilun aluksi sovitaan yhdessä kokeilun tavoitteet, vastuunjako ja aikataulu. Kokeilu on erittäin käyttäjälähtöinen: haasteen lisäksi kehitettävää tuotetta käytetään autenttisessa käyttöympäristössä.

Yritykset saavat kokeilusta referenssin, käyttäjäkokemuksia sekä pääsevät vaihtamaan kokemuksia muiden nopeita kokeiluita tekevien yritysten kanssa. Tämä yhdistelmä vauhdittaa yritysten kykyä siirtyä kohti vientiä. Kouluille nopeat kokeilut antavat mahdollisuuden kokeilla uusia tuotteita, jotka perustuvat koulujen itse esille tuomiin tarpeisiin. Kokeilujen kautta koulut pääsevät myös mukaan arvioimaan ratkaisuiden käytettävyyttä ja pedagogista vaikuttavuutta.

Hyödyt yritykselle:

  1. Saat aitoa käyttäjäpalautetta ja asiakasymmärrystä
  2. Voit testata, kehittää, kokeilla ja löytää uusia kumppanuuksia
  3. Kokeilun koordinoi kaupunki puolestasi
  4. Saat näkyvyyttä kaupungin tilaisuuksissa ja viestintäkanavissa
  5. Saat käyttää Helsinkiä referenssinä kaksi vuotta
  6. Nopeat kokeilut ovat juridisesti hankintoja, joten kasvatat omaa ymmärrystäsi julkishallinnon hankinta- ja sopimuskäytännöistä

Yritykset syyslukukaudella 2019

 

Superlaiffi – liikkumisen edistäminen koulukontekstissä

Supelaiffin kokeilun tavoitteena on saada tietoa ja kokemusta, mitkä auttaisivat päättämään, kannattaako yrityksen tehdä oma sovellus uudelle asiakasryhmälle – alle 16-vuotiaille. Nopean kokeilun aikana tuotettan käytetään osana kahden alakoululuokan liikunnan opetusta. Tuotetta yhteiskehitetään Tehtaankadun ala-asteella.

Superlaiffi | Lataa kokeilun loppuraportti

 

4 Feet Under –Subsoccer-pelin kehittäminen koulun arkea tukevaksi

Nopean kokeilun tavoitteena on kerätä tuotteesta käyttäjäkokemuksia, jotta pelin ominaisuudet tukisivat entistä paremmin koulun arkea ja lisäisivät nuorten fyysistä aktiivisuutta koulupäivän aikana. Peliä yhteiskehitetään osana koulun välituntitoimintaa sekä oppitunteja Jätkäsaaren peruskoulussa.

Subsoccer |

Kasviportaat Oy – vesiviljelyjärjestelmän kehittäminen koulun opetukseen soveltuvaksi

Nopean kokeilun tavoitteena on kehittää Supragarden-vesiviljelyjärjestelmää koulun eri oppiaineiden opetukseen soveltuvaksi.  Konkreettisena tavoitteena on kehittää tuotteesta selkeät myytävät konseptit opetuskäytössä eri luokka asteille. Tuotetta yhteiskehitetään Aurinkolahden, Hiidenkiven ja Jätkäsaaren peruskouluissa sekä Luonnontiedelukiossa.

Supragarden |

Yritykset kevätlukukaudella 2019

Nopeiden kokeilujen ohjelma sai jatkoa, kun Helsingin kouluissa käynnistettiin seitsemän uutta kokeilua. Syksyllä julkaistiin kolme haastetta, ja parhaiden ehdotusten joukosta opettajat ovat nyt valinneet yritykset, joiden kanssa nopeita kokeiluja ryhdytään toteuttamaan maalis-toukokuussa 2019 helsinkiläisissä kouluissa ja lukioissa.

1. Haaste: Lean Teaching – Opettajan työajan tehokkaampi käyttö

     Rouhia Oy – automaattinen tarkistin kieltenopetuksessa

Nopeassa kokeilussa Rouhia kehittää kielenopetustyökaluaan Reactoredia yhdessä Helsingin opettajien kanssa. Tavoitteena on erityisesti tuotteen automaatio-ominaisuuksien testaaminen sekä koetyökalun kehittäminen. Tuotetta kokeillaan osana perus- ja lukio-opetusta.

Tuotetta yhteiskehitetään Pakilan ja Käpylän peruskouluissa sekä Etu-Töölön ja Alppilan lukioissa ja Aikuislukiossa.

Reactored | Lataa kokeilun loppuraportti

 

     Four Ferries Oy – matematiikan tehtävien automaattista tarkistusta

Kokeilussa halutaan ensisijaisesti nähdä miten oppilaat ja opettajat käyttävät tarkistinta, sekä kokeilla miten sen käyttö vaikuttaa oppilaan edistymiseen, ymmärrykseen ja itsetuntoon. Ihan uutena asiana Four Ferries kokeilee koe- ja jaksotestityökalua. Kokeilussa selvitetään, voidaanko opettajan kuormaa vähentää, jos formatiivisen arvioinnin myötä tulevat jaksotestit tarkistetaan automaattisesti.
Tuotetta yhteiskehitetään Aurinkolahden peruskoulussa, Helsingin aikuislukiossa ja Etu-Töölön lukiossa.

4Ferries | Lataa kokeilun loppuraportti

     Cauha Care Solutions Oy – vaikuttavuutta yhteisölliseen opiskelijahuoltoon

Kokeilun tavoitteena on yhteiskehittää yrityksen Climate-kyselyn vaikuttavuutta koulun yhteisöllisessä opiskelijahuollossa erityisesti tulosten hyödyntämisen ja opiskelijahuoltotyön tehostamisen näkökulmasta. Ilmapiirikyselyä käytetään osana ryhmien ohjausta ja kokeilun aikana tuotteeseen kehitetään uusia vuorovaikutusominaisuuksia.
Tuotetta yhteiskehitetään Sibelius-lukiossa ja Etu-Töölön lukiossa

Cauha Care Solutions Oy | Lataa kokeilun loppuraportti: pitkä versio, tiivis versio

2. Haaste: Oman oppimisen näkyväksi tekeminen

     Happia Oy – osaamisen kertyminen näkyväksi pelillä

Happian tavoitteen on kehittää prototyyppi Trilliant Tracker –pelistä, jonka kautta oppilaan hankkima osaaminen niin koulussa kuin koulun ulkopuolella visualisoidaan. Käytännön toteutuksessa prototyyppiä kehitetään osana medialinjalaisten opintoja. Onnistuessaan ratkaisu vastaisi useisiin uuden opetussuunnitelman tavoitteisiin ja siten liiketoimintapotentiaali on iso.
Trilliant Trackeriä yhteiskehitetään Hiidenkiven peruskoulussa.

Happia | Lataa kokeilun loppuraportti

     Qridi Oy – lisää vuorovaikutusta oppimisen seurantaan ja arviointiin

Yrityksen tavoitteena on viedä arviointityökaluaan entistä vuorovaikutuksellisempaan suuntaan. Tämä kehitystyö halutaan toteuttaa tiiviissä vuorovaikutuksessa opettajien ja loppukäyttäjien kanssa ja tavoitteena on parantaa tuotteen kommunikointiominaisuuksia opettajien ja oppilaiden välillä.
Tuotetta yhteiskehitetään muun muassa Lemmilän ja Outamon kouluissa sekä Hoplaxskolanissa.

Qridi | Lataa kokeilun loppuraportti

3. Haaste: Babel Fish – Kieli ja käännösteknologia opetuksen tukena

     Ääni Company Oy – automaattinen sanelutekstitys

Kokeilun tavoitteena on testata ja kehittää eteenpäin Ääni Companyn suomenkielisen puheen automaattisen tekstityksen työkalua opetustilanteissa. Mahdollisia erityisryhmiä, joiden kohdalla työkalun tuomaa lisäarvoa ja siten liiketoimintapotentiaalia tutkitaan ovat huonokuuloiset, autismin kirjon oppilaat, maahanmuuttajataustaiset oppilaat, sellaiset oppilaat, joilla on vaikeuksia vastaanottaa auditiivista informaatiota sekä kuurot työntekijät henkilöstökokouksissa.
Tuotetta yhteiskehitetään Kallion lukiossa ja Pitäjänmäen peruskoulussa.

Ääni Company | Lataa Ääni Companyn loppuraportti

     Rouhia – S2-opetuksen kehittäminen

Kokeilussa validoidaan Reactored -kielenopetustyökalun lanseerausvaiheessa oleva S2-opetuksen kokonaisuus sekä edelleenkehitetään sitä käyttäjälähtöisesti.
Tuotetta yhteiskehitetään Jätkäsaaren ja Torpparinmäen peruskouluissa, Helsingin aikuislukiossa ja Alppilan lukiossa.

Reactored | Lataa kokeilun loppuraportti

 

Kokeilujen oppeja jaetaan

Kaikkien kokeiluiden oppeja jaetaan yhteisissä tilaisuuksissa vuoden 2019 aikana. Lisäksi jokaisesta kokeilusta laaditaan julkinen loppuraportti Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen kotisivuille. Tiedon levittämisen tavoitteena on julkisen ja yksityisen välisen yhteistyön toimintamallien leviäminen kansallisesti ja kansainvälisesti.

 

Syyslukukaudella 2018 mukana olleet yritykset

Nopeiden kokeiluiden ohjelman ensimmäiseen kierrokseen valitut yritykset yhteiskehittävät tuotteitaan Helsingin kaupungin koulujen kanssa syyslukukaudella 2018 seuraavasti:

1. haaste: Miten kehittää arviointia ja palautteen antamista kouluissa?

Vertaisarviointia digitaalisella palvelulla

Oppimisen Talo on digitaalinen palvelu, joka tuo avainpedagogiikat arkeen. Oppimisen Talon visuaalinen ilme avaa opetussuunnitelman tavoitteet kokonaisuutena niin oppilaalle itselleen kuin myös opettajalle sekä huoltajille. Kokeilussa Oppisen Taloa käytetään vertaisarviointiin.
Oppimisen Talo | Lataa Oppimisen Talon (Kasvan) loppuraportti

Oppilaiden näkemykset mukaan oppimisalustan tuotekehitykseen

Claned on pilvipohjainen oppimisalusta, joka yhdistää tekoälyä, yhteistoiminnallista oppimista ja pedagogiikkaa. Kokeilussa Claned hankkii palautetta oppimisalustastaan ja oppilaiden näkemystä tuotekehitykseen. Käytännön toteutuksena on tiedonhakuun liittyvä kokonaisuus sekä alustan tekninen yhteiskehittäminen osana teknologialinjalla opiskelevien 7.-luokkalaisten äidinkielen ryhmän kanssa Aurinkolahden peruskoulussa.
Claned | Lataa Clanedin kokeilun loppuraportti

2. haaste: Miten hyödyntää koulun ulkopuolisia oppimistiloja?

Oppimaan koulun ulkopuolelle

CoReorientin palvelun oli tarkoitus auttaa opettajia löytämään uusia tiloja opetukselle myös koulun ulkopuolisissa tiloissa. Opettajat kuitenkin toivoivat ulkopuolisten tilojen käytön sijaan mahdollisimman vaivatonta tapaa hallita koulun omien tilojen varauksia, ja koulun johto kaipasi lisäksi hyvää seurantaa, jolla vähennettäisiin tilojen vajaakäyttöä, joten CoReorientin palvelu muokattiin näiden toiveiden mukaiseksi.

Tuotetta yhteiskehitettiin Kalasataman peruskoulussa.
CoReorient | Lataa CoReorientin loppuraportti

Käyttäjälähtöistä tilapalvelun muotoilua

Muotoilutoimisto Uhcun kokeilussa tavoitteena on muotoilla käyttäjälähtöinen toimintatapa, jolla opettajat löytävät tiloja opetuskäyttöön koulun ulkopuolelta. Kokeilussa on mukana Ressun peruskoulu.

Lataa Uhcun kokeilun loppuraportti

3. haaste: Mitä immersio, lisätty todellisuus ja virtuaalitodellisuus voivat tarjota opetukselle?

Oppimisalustana globaali tarinamaailma

Lyfta-alusta tarjoaa opettajien ja oppilaiden käyttöön digitaalisen oppimisen alustan. Lyftan globaalin tarinamaailman uuden version ominaisuuksia yhteiskehitetään ja tuotteen pedagogista vaikuttavuutta validoidaan. Lisäksi kokeillaan Lyftan tarinoiden soveltumista Hiidenkiven peruskouluun syksyllä 2018 valmistuvaan immersiiviseen huoneeseen. Tuotetta yhteiskehitetään Kalasataman ja Hiidenkiven peruskouluissa.
Lyfta | Lataa Lyftan kokeilun loppuraportti

Sosioemotionaalisten taitojen opettelua lisätyssä todellisuudessa

3DBear tukee sosioemotionaalisten taitojen oppimista lisätyn todellisuuden (AR) avulla. Uutta konseptia yhteiskehitetään opettajien ja oppilaiden kanssa Jätkäsaaren peruskoulussa.
3DBear | Lataa 3DBearin kokeilun loppuraportti

Historian opetusta virtuaaliympäristössä

Zoan selvittää kokeilussaan, miten virtuaaliympäristö (VR) vaikuttaa oppilaiden motivaatioon ja millaiset oppilaat menestyvät VR-tehtävissä. Käytännössä 7.-luokkalaiset kokeilevat Porvoon valtiopäiviä ja Helsingin Senaatintoria 1800-luvun alussa esittävää VR-ympäristöä osana historian opetustaan. Kokeilu toteutetaan Aurinkolahden ja Ressun peruskouluissa.
Zoan | Lataa Zoanin kokeilun loppuraportti

4. haaste: Kuinka tukea sosio-emotionaalisten taitojen kehittymistä koulussa?

Positiivista kasvatusta digipalvelulla

Positiivisen CV:n kokeilussa opettajat perehdyttiin positiiviseen kasvatukseen, minkä jälkeen opettajat ottivat Positiivinen CV -tuotteen käyttöön, ja tuotetta yhteiskehitettiin oppilaiden, opettajien ja vanhempien kanssa. Samalla pyrittiin löytämään tapoja havaita ja dokumentoida monipuolista osaamista paperiselle ja sähköiselle alustalle. Tuotetta kehitettiin Kalasataman ja Jätkäsaaren peruskouluissa.
Positiivinen CV | Lataa Positiivinen CV -kokeilun loppuraportti

5. haaste: Miten kehittää lukiolaisten työnhakutaitoja?

CV:n tekoa ja työkeikkoja lukiolaisille

Work Pilotsin kokeilussa lukiolaiset oppivat tunnistamaan omia vahvuuksiaan, luomaan itselleen digitaaliseen CV:n Work Pilotsin alustalle sekä halutessaan tekemään alustan kautta välitettäviä työkeikkoja, joista maksetaan palkkaa. Yrityksen tavoitteena on kokeilun kautta oppia, miten alusta voisi paremmin auttaa lukiolaisia työnhaussa ja työelämätaitojen kehittymisessä. Kokeilua on toteutettu yhteistyössä Helsingin kuvataidelukion, Work pilotsin sekä 6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt ja Tunne Työ-hankkeiden kanssa yhdessä.

Work Pilots | Lataa Work Pilotsin loppuraportti

Työnhakuun tukea aikuislukiolaisille

Uniikkiura räätälöi työnhakijoille suunnatun HR Help -palvelun vastaamaan aikuislukion opiskelijoiden ja opinto-ohjauksen tarpeita. Palvelusta pyritään saamaan mahdollisimman itseohjautuva. HR Help -palvelua yhteiskehitetään Helsingin aikuislukiossa osana opinto-ohjausta.
Uniikkiura | Lataa Uniikkiuran kokeilun loppuraportti

Kehitystyömme kohteena ovat:

Ajankohtaista

Kehitystyömme kohteena ovat:

Ammattikorkeakoulut ovat mukana tuomassa tulevaisuuden rakennuksille – opetuksessa hyödynnetään kotimaista digi-innovaatiota

Suomalainen ohjelmistoalan yritys Fluent Progress on aloittanut oppilaitosyhteistyön Turun AMK:n sekä Metropolia ja Karelia ammattikorkeakoulujen…

Hanke päättyi – kiitos kaikille!

Hankkeemme päättyi 30.11.2020. Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille ja hankkeeseen osallistuneille tahoille! Verkkosivut pysyvät auki 30.11.2022 saakka, mutta niitä ei enää päivitetä.

Seuraa somessa #oppimisenuusiaika:

Back To Top